تاریخ انتشار: شنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۳۱ ب.ظ نویسنده: محمدیان
function logClass(target: any) {
 
 // save a reference to the original constructor
 var original = target;
 
 // a utility function to generate instances of a class
 function construct(constructor, args) {
  var c : any = function () {
   return constructor.apply(this, args);
  }
  c.prototype = constructor.prototype;
  return new c();
 }
 
 // the new constructor behaviour
 var f : any = function (...args) {
  console.log("New: " + original.name);
  return construct(original, args);
 }
 
 // copy prototype so intanceof operator still works
 f.prototype = original.prototype;
 
 // return new constructor (will override original)
 return f;
}

@logClass
class Person { 

 public name: string;
 public surname: string;

 constructor(name : string, surname : string) { 
  this.name = name;
  this.surname = surname;
 }
}

var p = new Person("remo", "jansen");