نام تگ توضیحات

<!–…–>

 کامنت گذاری در HTML

 <!DOCTYPE>

 تعیین ورژن HTML5

 <a>

ساخت لینک

 <abbr>

 خلاصه نویسی و مخفف کردن

 <acronym>

تگ مخفف سازی و منسوخ در  HTML5

 <address>

تگ مخصوص اطلاعات تماسی در  HTML5

 <applet>

تگ منسوخ در HTML5 ، تگ های جایگزین embed و object

<area>

تگی برای تعریف نواحی رو تصویر نقشه

<article>

تگ تعریف یک پست ( مقاله )

 

( تگ جدید HTML5 )

 <aside>

تگ تعریف سکشن های سایدبار

 

( تگ جدید HTML5 )

<audio>

تگ تعریف کننده محتوای صوتی

 

( تگ جدید HTML5 )

<b>

 تگ bold کننده متن در سند html

<base>

تگ سازنده یک url پایه برای تمام url های مرتبط در سند html

<basefont>

تگ منسوخ در HTML5 ( جهت ویژگی های فونت )

 

تگ های html

<bdi>

برای جهت دادن به متن یا کاراکتراهایی که خارج از زبان اصلی صفحه هستند با فرمت متفاوت

 

( تگ جدید HTML5 )

<bdo>

تگی که جهت فعلی متن را نادیده می گیرد.

<big>

تگ منسوخ در HTML5  ( جهت سایز بزرگ متن )

<blockquote>

تگ سازنده نقل قول

<body>

تگ بدنه سایت که کلیه تگ های بصری در سند html داخل آن قرار می گیرد.

<br>

تگ شکست یک خط به پایین در سند html

<button>

تگ سازنده دکمه در html

 

( تگ جدید در HTML5 )

<canvas>

 تگ ترسیم های گرافیکی که معمولا با اسکریپت جاوااسکریپت همراه است

 

( تگ جدید HTML5 )

<caption>

 تگ عنوان برای جدول در سند html

<center>

تگ منسوخ در HTML5 ( وسط چین کردن متن )

<cite>

تگ مشخص کننده عنوان یک کار در html

<code>

تگ سازنده یک تکه کد کامپیوتری در سند html

<col>

تگ سازنده سلول خاص در جدول html

<colgroup>

تگی که شامل گروهی از تگ های سازنده سلول است.

<data>

ارتباط بین زبان قابل ترجمه توسط ماشین و محتوا

 

( تگ جدید در HTML5 )

<datalist>

تگ سازنده لیستی مخصوص که آپشن های آن با تگ input کنترل می شود.

 

( تگ جدید HTML5 )

<dd>

تگ سازنده لیست های توصیفی در html

 

تگ های html

<del>

تگی که با کشیدن یک خط روی متنی که میخواهید delete شود کاربرد دارد

<details>

تگی برای تعریف جزییات اضافی در سند html

 

( تگ جدید HTML5 )

<dfn>

تگ تعریف کننده یک نوع اصطلاح

<dialog>

تگ تعریف کننده یک دیالوگ

 

( تگ جدید در HTML5 )

<dir>

تگ منسوخ در HTML5 ، تگ جایگزین ul

<div>

تگ سازنده دسته بندی بخش های مختلف در html

<dl>

یکی از گروه تگ های سازنده لیست تعریفی

<dt>

یکی از گروه تگ های سازنده لیست تعریفی 

<em>

تگ ایتالیک کردن یا کج کردن متن

<embed>

تگ سازنده یک پلاگین که معمولا جهت قرار دادن فیلم و صدا در سند html کاربرد دارد.

 

( تگ جدید HTML5 )

<fieldset>

تگ مرتبط کننده گروه تگ ها درون تگ form

<figcaption>

تگ تعریف کننده عنوان یک تصویر ، دیاگرام ، لیست و… در زمان استفاده از تگ figure

 

( تگ جدید HTML5 )

<figure>

جهت تعیین محتوای مجزا همچون عکس ها، دیاگرام ها ، لیست ها و…

 

( تگ جدید در HTML5 )

<font>

تگ منسوخ در HTML5 ( جهت استایل دهی به فونت ها همچون تعیین رنگ ، تعیین سایز و… )

<footer>

تگ تعریف کننده یک فوتر برای یک سند html یا یک section داخل سند html

 

( تگ جدید در HTML5 )

<form>

تگ تعریف کننده یک فرم در سند html

<frame>

تگ منسوخ در HTML5 ( تگ سازنده یک قاب یا پنجره جدید در داخل یک تگ frameset در سند html )

<frameset>

تگ منسوخ در HTML5 ( تگ سازنده یک قاب یا frame درون سند html )

<h1> to <h6>

تگ های سازنده هدینگ که به ترتیب اولویت از h1 تا h6 در سند html کاربرد دارند

<head>

تگ مرجع که اطلاعات کلی از سند و تمام المان های درون Head را شامل میشود

<header>

تگ تعریف کننده یک هدر برای یک سند html یا یک section داخل سند html

 

( تگ جدید در HTML5 ) 

<hr>

تگی جهت کشیدن خط جداکننده دو محتوا در html

<html>

تگ ریشه سند html که در برگیرنده همه تگ هاست

<i>

تگ تعریف کننده بخشی از متن را با صدا یا حالتی متناوب

<iframe>

از این تگ، برای تعریف فریم یا یک پنجره در سند html استفاده می شود.

<img>

تگ سازنده تصاویر در سند html

<input>

تگ سازنده انواع کنترل های درون تگ form

<ins>

تگی جهت تعریف قطعه متن جدید با کشیدن خطی زیر آن

<kbd>

یک تگ عبارتی و تعریف کننده ورودی صفحه کلید

 

تگ های html

<label>

تگ تعریف کننده یک عنوان درون تگ input  

<legend>

تگ تعریف کننده عنوان یا caption برای تگ fieldset 

<li>

تگی برای تعیین آیتم های لیست های مرتب و نامرتب

<link>

یک تگ ارتباطی بین یک فایل خارجی و صفحه مورد نظر است  

<main>

تگ تعریف کننده محتوای اصلی یک سند

 

 ( تگ جدید در HTML5 )

<map>

تگ تعریف کننده یک نقشه تصویری 

<mark>

تگ برجسته کننده بخشی از متن در سند html

 

( تگ جدید در HTML5 )

<menu>

 تگ تعریف کننده یک منو یا لیست از دستورات

 

( تگ منسوخ در HTML5 )

<menuitem>

تگ تعریف کننده یک منوی زمینه با عناصر مختلف

 

 ( تگ منسوخ در HTML5 )

<meta>

تگ تعریف کننده داده های متا درباره سند HTML

<meter>

این تگ برای نمایش یک مقدار اندازه گیری عددی یا درصدی بصورت گرافیکی کاربرد دارد.

 

( تگ جدید در HTML5 )

<nav>

تگ دربرگیرنده منوها در سند html 

 

( تگ جدید در HTML5 )

<noframes>

 تگ منسوخ در HTML5 ( تگ جایگزین برای مرورگرهایی که از تگ frame پشتیبانی نمی کنند )  

<noscript>

این تگ برای مرورگر هایی که script را پشتیبانی نمی کنند کاربرد دارد

<object>

این تگ برای پیوند یک شی خارجی مثل فایل های صوتی ، تصویری و… به سند html کاربرد دارد.

<ol>

تگ تعریف کننده یک لیست مرتب

<optgroup>

این تگ جهت گروه بندی option ها در لیست کشویی سند html کاربرد دارد.

<option>

 تگ تعریف کننده آیتم های لیست های کشوئی در سند html

<output>

تگ نمایش خروجی یک عمل محاسباتی در سند html 

 

( تگ جدید در HTML5 ) 

<p>

 تگ تعریف کننده یک پاراگراف در سند html

<param>

تگ تعریف کننده پارامترهای تگ object در سند html

<picture>

تگی جهت ایجاد یک ظرف یا container برای منابع چندگانه تصاویر ریسپانسیو

<pre>

این تگ متن را  بصورت preformatted نمایش می دهد 

<progress>

تگی برای نمایش فرایند پیشرفت یک پروسه 

 

( تگ جدید در HTML5 )  

<q>

تگ تعریف کننده یک نقل قول کوتاه در سند html 

<rp>

تگی برای نمایش تلفظ کاراکترهای زبان های آسیای شرقی 

 

( تگ جدید در HTML5 )

<rt>

تگی برای نمایش تلفظ کاراکترهای زبان های آسیای شرقی

 

( تگ جدید در HTML5 ) 

<ruby>

تگی برای نمایش تلفظ کاراکترهای زبان های آسیای شرقی

 

( تگ جدید در HTML5 ) 

<s>

این تگ مشخص می کند که متن دقیق و مناسب نیست

<samp>

یک تگ عبارتی برای مشخص کردن نمونه خروجی از یک برنامه کامپیوتری  

<script>

تگی برای نمایش برنامه نویسی های اسکریپتی در سند html  

<section>

تگ تعیین یک بخش یا قسمت مجزا در یک سند html

 

 ( تگ جدید در HTML5 )  

<select>

این تگ برای ایجاد یک لیست کشویی (drop-down) کاربرد دارد  

<small>

تگی برای کوچکتر نشان دادن متن در سند html

<source>

تگی جهت تعیین منابع چند رسانه ای برای تگ هایی مانند video و audio 

 

( تگ جدید در HTML5 )  

<span>

تگی برای تقسیم بندی متون موجود در سند html

<strike>

تگ تعریف کننده یک متن خط خورده

 

( تگ منسوخ در HTML5 ) 

<strong>

تگ بولد کننده متن در سند HTML 

<style>

تگی برای مشخص کردن استایل ها در سند HTML

<sub>

این تگ متن را به صورت زیرنویس در سند HTML تعریف می کند  

<summary>

این تگ یک عنوان قابل مشاهده برای تگ details تعریف می کند.

 

( تگ جدید در HTML5 )

<sup>

این تگ متن را به صورت بالانویس در سند HTML تعریف می کند.

<svg>

تگی برای تعریف فایل های گرافیکی وب

 

( تگ جدید در HTML5 )

<table>

تگ سازنده جدول در سند html

<tbody>

 تگ سازنده بدنه جدول

<td>

تگ سازنده ستون های جدول در سند html 

<template>

تگ سازنده یک تمپلیت برای ساختار DOM در سند HTML 

 

( تگ جدید در HTML5 )

<textarea>

تگ سازنده جعبه پیغام در سند html 

<tfoot>

 تگ سازنده پابرگ جدول

<th>

تگ سازنده یک هدر در سلول جدول سند html    

<thead>

تگ در برگیرنده گروهی از محتوای هدر جدول

<time>

تگ نمایش تاریخ و زمان 

 

( تگ جدید در HTML5 )

<title>

تگ تعریف کننده عنوان سایت

<tr>

تگ سازنده ردیف های جدول در سند html  

<track>

تگ سازنده آهنگ های متن برای تگ های video و audio

 

( تگ جدید در HTML5 )   

<tt>

این تگ متن را به صورت teletype مشخص می کند  

<u>

تگ سازنده متن زیر خط دار در سند html  

<ul>

تگ تعریف کننده یک لیست غیر ترتیبی یا نامرتب 

<var>

یک تگ عبارتی است برای تعریف متغیر در سند html  

<video>

تگ تعریف کننده محتوای تصویری

 

( تگ جدید در HTML5 ) 

<wbr>

تگ جلوگیری کننده از شکست کلمات طولانی در جای نامناسب و ایجاد شکست کلمه در جای مناسب

 

( تگ جدید در HTML5 ) 

 منبع : وبسایت سایت آموزی

دارا
دارا ۱۸ تیر ۰۰، ۰۰:۱۳

کارت عالیه . دمت گرم . 

پاسخ :
محمدیان
محمدیان ۲۵ مهر ۰۰، ۱۳:۴۵
 البته این وبلاگ کم و کاستی خیلی زیادی داره  ولی با این حال خوشحالم که مورد استفاده شما قرار گرفته و راضی هستید.