تاریخ انتشار: جمعه, ۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۳۱ ق.ظ نویسنده: محمدیان

استفاده از کلاس ها برای ایجاد اشیا

مجوزهای دسترسی به خواص و متودهای کلاس:

public : پیشفرض - هم در خود کلاس و هم در خارج کلاس قابل دسترسی و استفاده است.

protected : فقط درون کلاس جاری(خود کلاس) و فرزندان کلاس قابل دسترسی است. یعنی در کلاس های فرزند نیز میتوان با کلمه کلیدی this به خواص و متودهای protected دسترسی داشت.

private : فقط و فقط در خود کلاس قابل استفاده است و حتی فرزندان کلاس نمیتوانند به خواص و متودهای private دسترسی داشته باشند.

 

مثال کلاس :

class Person {
  name:string; // default is public accesor
  private type:string;
  protected age:number;

  constructor(name:string,public userName:string){
    this.name = name;
  }
}

const person = new Person("Mokhtar","Mohammadiyan");
console.log(person)
console.log(person.name)

نکنه مهم : پارامترهایی که در constructer تعریف میشوند هم خواص کلاس هستند که به صورت ورودی دریافت میشوند.

متودهای درون کلاس و دسترسی به یکدیگر

class Person {
  name:string; // default is public accesor
  private type:string;
  protected age:number;

  constructor(name:string,public userName:string){
    this.name = name;
    this.age = 34;
  }

  printAge():void{
    this.setType("Old Guy");
    console.log(this.age);
  }

  setType(type:string):void{
    this.type = type;
    console.log(this.type);
  }
}

const person = new Person("Mokhtar","Mohammadiyan");
person.printAge();
person.setType("Old");

اگر متود setType را به صورت private تعریف کرده بودیم، فقط در داخل کلاس قابل استفاده بود و در مثال فوق ما پیغام خطای کامپایلر مواجه میشدیم.