تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۲۵ ب.ظ نویسنده: محمدیان

تگ های پایه HTML
تعریف نوع سند <!DOCTYPE>
تعریف یک سند HTML <html>
تعریف اطلاعات مربوط به سند <head>
تعریف یک عنوان برای سند <title>
تعریف بدنه اصلی سند <body>
تعریف تیتر عناوین سرصفحه <h1> ... to ... <h6>
تعریف یک پاراگراف <p>
درج یک شکست خط (حالت اینتر زدن) <br>
تعریف تغییر موضوع یا جدا کردن محتوای صفحه از یکدیگر <hr>
درج یادداشت یا همان کامنت <!-- ... -->

 

تگ های قالب بندی متن
توضیحات خواص تگ
کلمه ای که مخفف چند کلمه است   <abbr>
درج اطلاعات تماس نویسنده، صاحب سند یا مقاله   <address>
ضخیم یا شاخص کردن قسمتی از متن   <strong>
جدا کردن بخشی از متن که ممکن است جهتش تغییر کند   <bdi>
جهت فعلی متن را نادیده میگیرد و حروف را برعکس میچیند   <bdo>
تعریف بخشی از متن که از جای دیگری (منبع دیگری) نقل شده است cite <blockquate>
تعریف عنوان یک اثر   <cite>
تکه ای از متن که فونت زبان ماشین (کد کامپیوتر) دارد   <coed>
تعریف متنی که از سند حذف شده است. (متن خط خورده) cite - datetime <del>
نمونه تعیین کننده یک اصطلاح را نشان میدهد (فونت متفاوت)   <dfn>
تعریف یک متن تاکید شده (فونت متفاوت)   <em>
تعریف بخشی از متن با حالت مفهومی مثل آیکن ها   <i>
تعریف متنی که در یک سند درج شده است، (زیر خط دار) بر عکس <del> cite - datetime <ins>
تعریف ورودی صفحه کلید با فونت کامپیوتری   <kbd>
هایلایت کردن قسمتی از متن   <mark>
تعریف یک مقیاس اندازه گیری در یک محدوده مشخص form - high - low - min - max - optimum - value <meter>
تعریف یک متن قالب بندی و پیش فرمت شده   <pre>
تعریف پیشرفت یک کار یا پروسه را نشان میدهد form - high - low - min - max - optimum - value <progress>
تعریف یک نقل قول کوتاه cite <q>
حاشیه نویسی روبی   <rp>
مربوط به زبانهای آسیای شرقی مثل چین و ژاپن   <rt>
حاشیه نویسی روبی   <ruby>
متنی را تعریف میکند که گزاره درستی نیست، اما قبلا درست بوده   <s>
خروجی نمونه از یک برنامه کامپیوتری با فونت مخصوص   <samp>
متن با اندازه کوچک   <small>
متن یا کلمه ای که زیر مجموعه متن یا کلمه دیگری است (پائین متن والد)   <sub>
متن یا کلمه ای که زیر مجموعه متن یا کلمه دیگری است (بالای متن والد)   <sup>
تعریف یک قالب (توسط کلاینت قابل مشاهده نیست)   <template>
تعریف یک عنصر برای نمایش زمان datetime <time>
تعریف یک متن زیرخط دار   <u>
تعریف متنی که نام یک متغیر را نشان میدهد   <var>
تعریف یک شکست خط احتمالی   <wbr>

توضیح تگ meterr : اگر مقدار از low کمتر باشد و optimum از high بیشتر باشد (رنگ قرمز میشود). اگر مقدار از high بیشتر باشد و optimum از low کمترباشد (رنگ قرمز میشود). بقیه مقادیر با رنگ زرد و سبز نمایش داده میشوند. موارد کاربردی : مثلاً مصرف دیسک و نمرات.

میتوان با طول و عرض و سایه به آن استایل و انیمیشن داد.

تگ های فرم و ورودی ها

توضیحات خواص تگ
تعریف یک فرم html برای قرار دادن ورودی های کاربر enctype - method - novalidate - onreset - onsubmit - target - accept_charset action - autocomplete - name <form>
تعریف یک کنترل ورودی alt - autocomplete - autofocus - dirname - disabled - form - formaction height - list max - maxlength - min - multiple - name - onload - pattern - placeholder - readonly - required - size - src - step - type - value - width <input>
تعریف یک کنترل ورودی چندخطی autofocus - dirname - disabled - form - maxlength - name - placeholder - readonly - required wrap - cols - rows -  <textarea>
تعریف دکمه قابل کلیک autofocus - disabled - form - formaction - name - type - value <button>
تعریف یک لیست افتادنی dropdown autofocus - disabled - form - multiple - name - required - size <select>
تعریف گروهی از گزینه های مرتبط در یک لیست disabled - label <optgroup>
تعریف یک گزینه درون لیست افتادنی disabled - value - label - selected <option>
تعریف یک برچسب یا عنوان برای عناصر فرم form - for <label>
گروه بندی عناصر مربوط به هم درون یک فرم disabled - name <fieldset>
تعریف یک عنوان برای عنصر <fieldset>   <legend>
لیستی از گزینه های از پیش تعریف شده برای کنترل ورودی را مشخص میکند   <datalist>
تعریف نتیجه یک محاسبه form - for <output>

* خاصیت accept فقط برای تگ input از نوع file قابل استفاده است.

* خاصیت checked برای تگ input از نوع radio و checkbox قابل استفاده است.

* خاصیت یا رویداد onsearch مربوط به تگ input از نوع search میباشد برای زمانیکه کاربر فیلد را پر کرده است.

تگ ایحاد فریم

تعریف یک فریم درون خطی یا inline در صفحه height - name - onload - src - width - sandbox - srcdoc <iframe>

 

تگ های تصاویر - images
توضیحات خواص تگ
تعریف یک تصویر  alt - height - onload - src - width - ismap - usemap <img>
تعریف یک نقشه با مختصات تصویر در سمت کلاینت name <map>
تعریف یک محدوده درون نقشه تصویر alt - coords - download - href - hreflang - media - rel - shape - target <area>
قابل استفاده برای کشیدن گرافیک دلخواه در جاوااسکریپت  height - width <canvas>
تعریف یک عنوان برای عنصر <figure> در بالا و پائین آن   <figcaption>
محتوای مربوط به خود را مشخص میکند   <figure>
یک ظرف برای منایع تصویری متعدد تعریف میکند   <picture>
تعریف یک ظرف برای گرافیک یا تصویر svg   <svg>

 

تگ های صوت و ویدئو
توضیحات خواص تگ
تعریف یک محتوای صوتی رجوع به پائین جدول <audio>
تعریف منبع محتوای چندرسانه ای برای عناصر رسانه مثل audio,video,picture media - sizes - src - srcset - type <source>
تعریف متن آهنگ برای audio, video default - kind - label - oncuechange - srclang <track>
تعریف یک ویدئو یا فیلم رجوع به پائین جدول <video>

خواص مربوط به تگ های audio و video

onvolumechange

onwaiting

preload

src

autoplay

controls

loop

muted

onabort

oncanplay

oncanplaythrough

ondurationchange

onemptied

onended

onerror

onloadeddata

onloadedmetadata

onloadstart

onpause

onplay

onplaying

onprogress

onratechange

onseeked

onseeking

onstalled

onsuspend

ontimeupdate

تگ های لینک - links
توضیحات خواص تگ
تعریف یک لینک anchor target - href - hreflang - rel - onload - media - type <a>
تعریف ارتباط بین یک سند و یک منبع خارجی (معمولاً برای الحاق css به سند html) target - hreflang - rel - onload - media - type - sizes <link>
تعریف مجموعه لینک های ناوبری ----- <nav>

 

تگ های لیست - lists
توضیحات خواص تگ
تعریف یک لیست غیر ترتیبی   <ul>
تعریف یک لیست ترتیبی   <ol>
تعریف یک آیتم لیست   <li>
تعریف یک لیست توضیحی   <dl>
تعریف نام یا اصطلاح (تیتر عنوان) درون لیست توضیحی   <dt>
تعریف توضیحات مربوط به لیست توضیحی   <dd>

 

تگ های جدول - tables
توضیحات خواص تگ
تعریف یک جدول ----- <table>
تعریف عنوان یا برچسب جدول ----- <caption>
تعریف سلول هدر درون یک جدول colspan - headers - rowspan - scope <th>
تعریف یک ردیف در جدول ----- <tr>
تعریف یک سلول در جدول colspan - headers - rowspan <td>
گروه بندی محتوای سرصفحه ------ <thead>
گروه بندی محتوای بدنه جدول ------ <tbody>
گروه بندی محتوای فوتر جدول ------ <tfoot>
خصوصیات ستون را برای هر ستون در داخل عنصر <colgroup> را مشخص می کند ------ <col>
یک گروه از یک یا چند ستون برای قالب بند درون جدول مشخص میکند ----- <colgroup>

 

تگ های استایل و اجزای صفحه
توضیحات خواص تگ
تعریف کدهای استایل css درون سند html media - onerror - onload - type <style>
تعریف یک بخش یا بلوک درون سند   <div>
تعریف یک بخش یا بلوک درون سند   <span>
تعریف هدر برای یک سند یا یک بخش   <header>
تعریف فوتربرای یک سند یا یک بخش   <footer>
محتوای اصلی یک سند را مشخص می کند   <main>
تعریف یک بخش درون یک سند   <section>
تعریف یک مقاله   <article>
محتوای کناری را جدا از محتوای صفحه تعریف میکند   <details>
جزئیات دیگری را تعریف میکند که کاربر میتواند آنرا مشاهده یا مخفی کند   <dialog>
یک کادر یا پنجره گفتگو را تعریف میکند   <summary>
میتوان یک محتوای قابل خواندن یا قابل ترجمه توسط ماشین های مترجم را ایجاد نمود.   <data>

 

تگ های اطلاعات متا
توضیحات خواص تگ
اطلاعات مربوط به سند را تعریف میکند ---- <head>
متادیتا (اطلاعات متا/ابر داده) را در مورد یک سند html تعریف میکند charset - content - http-equiv - name <meta>
مسیر اصلی مربوط به یک سند html را برای کلیه url های نسبی در یک سند مشخص میکند href - target <base>
تگ های مربوط به برنامه نویسی
توضیحات خواص تگ
تگ های اسکریپت سمت کلاینت async - charset - defer - onerror - onload - src - type <script>
محتوای جایگزین برای کاربرانی که مرورگرشان از جاوااسکریپت پشتیبانی نمیکند ----- <noscript>
یک ظرف را برای یک برنامه خارجی (غیر html) تعریف میکند onerror - src - type - height - onabort - oncanplay - width <embed>
یک شی تعبیه شده را تعریف میکند مثلاً فلش swf onerror - src - type - height - onabort - oncanplay - width form <object>
پارامتری را برای یک شی تعریف میکند ----- <param>

تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۲۶ ب.ظ نویسنده: محمدیان

تگ های فرم و ورودی ها

توضیحات خواص تگ
تعریف یک فرم html برای قرار دادن ورودی های کاربر enctype - method - novalidate - onreset - onsubmit - target - accept_charset action - autocomplete - name <form>
تعریف یک کنترل ورودی alt - autocomplete - autofocus - dirname - disabled - form - formaction height - list max - maxlength - min - multiple - name - onload - pattern - placeholder - readonly - required - size - src - step - type - value - width <input>
تعریف یک کنترل ورودی چندخطی autofocus - dirname - disabled - form - maxlength - name - placeholder - readonly - required wrap - cols - rows -  <textarea>
تعریف دکمه قابل کلیک autofocus - disabled - form - formaction - name - type - value <button>
تعریف یک لیست افتادنی dropdown autofocus - disabled - form - multiple - name - required - size <select>
تعریف گروهی از گزینه های مرتبط در یک لیست disabled - label <optgroup>
تعریف یک گزینه درون لیست افتادنی disabled - value - label - selected <option>
تعریف یک برچسب یا عنوان برای عناصر فرم form - for <label>
گروه بندی عناصر مربوط به هم درون یک فرم disabled - name <fieldset>
تعریف یک عنوان برای عنصر <fieldset>   <legend>
لیستی از گزینه های از پیش تعریف شده برای کنترل ورودی را مشخص میکند   <datalist>
تعریف نتیجه یک محاسبه form - for <output>

* خاصیت accept فقط برای تگ input از نوع file قابل استفاده است.

* خاصیت checked برای تگ input از نوع radio و checkbox قابل استفاده است.

* خاصیت یا رویداد onsearch مربوط به تگ input از نوع search میباشد برای زمانیکه کاربر فیلد را پر کرده است.

تگ ایحاد فریم

تعریف یک فریم درون خطی یا inline در صفحه height - name - onload - src - width - sandbox - srcdoc <iframe>

 

تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۴۷ ق.ظ نویسنده: محمدیان

تگ های قالب بندی متن
توضیحات خواص تگ
کلمه ای که مخفف چند کلمه است   <abbr>
درج اطلاعات تماس نویسنده، صاحب سند یا مقاله   <address>
ضخیم یا شاخص کردن قسمتی از متن   <strong>
جدا کردن بخشی از متن که ممکن است جهتش تغییر کند   <bdi>
جهت فعلی متن را نادیده میگیرد و حروف را برعکس میچیند   <bdo>
تعریف بخشی از متن که از جای دیگری (منبع دیگری) نقل شده است cite <blockquate>
تعریف عنوان یک اثر   <cite>
تکه ای از متن که فونت زبان ماشین (کد کامپیوتر) دارد   <coed>
تعریف متنی که از سند حذف شده است. (متن خط خورده) cite - datetime <del>
نمونه تعیین کننده یک اصطلاح را نشان میدهد (فونت متفاوت)   <dfn>
تعریف یک متن تاکید شده (فونت متفاوت)   <em>
تعریف بخشی از متن با حالت مفهومی مثل آیکن ها   <i>
تعریف متنی که در یک سند درج شده است، (زیر خط دار) بر عکس <del> cite - datetime <ins>
تعریف ورودی صفحه کلید با فونت کامپیوتری   <kbd>
هایلایت کردن قسمتی از متن   <mark>
تعریف یک مقیاس اندازه گیری در یک محدوده مشخص form - high - low - min - max - optimum - value <meter>
تعریف یک متن قالب بندی و پیش فرمت شده   <pre>
تعریف پیشرفت یک کار یا پروسه را نشان میدهد form - high - low - min - max - optimum - value <progress>
تعریف یک نقل قول کوتاه cite <q>
حاشیه نویسی روبی   <rp>
مربوط به زبانهای آسیای شرقی مثل چین و ژاپن   <rt>
حاشیه نویسی روبی   <ruby>
متنی را تعریف میکند که گزاره درستی نیست، اما قبلا درست بوده   <s>
خروجی نمونه از یک برنامه کامپیوتری با فونت مخصوص   <samp>
متن با اندازه کوچک   <small>
متن یا کلمه ای که زیر مجموعه متن یا کلمه دیگری است (پائین متن والد)   <sub>
متن یا کلمه ای که زیر مجموعه متن یا کلمه دیگری است (بالای متن والد)   <sup>
تعریف یک قالب (توسط کلاینت قابل مشاهده نیست)   <template>
تعریف یک عنصر برای نمایش زمان datetime <time>
تعریف یک متن زیرخط دار   <u>
تعریف متنی که نام یک متغیر را نشان میدهد   <var>
تعریف یک شکست خط احتمالی   <wbr>

توضیح تگ meterr : اگر مقدار از low کمتر باشد و optimum از high بیشتر باشد (رنگ قرمز میشود). اگر مقدار از high بیشتر باشد و optimum از low کمترباشد (رنگ قرمز میشود). بقیه مقادیر با رنگ زرد و سبز نمایش داده میشوند. موارد کاربردی : مثلاً مصرف دیسک و نمرات.

میتوان با طول و عرض و سایه به آن استایل و انیمیشن داد.