تاریخ انتشار: جمعه, ۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۷:۱۱ ق.ظ نویسنده: محمدیان

کلاس های فرزند و تابع سازنده constructor

در صورتی که کلاس فرزند نیاز به متود سازنده جدید و مخصوص خودش را داشته باشد. باید تابع ()super درون متود سازنده اش قرار بگیرد.

class Mok extends Person{
    favorites ="typescript";
    constructor(name:string,public userName:string){
        super(name,userName);
    }
}

()super :

یعنی متود سازنده کلاس والدکه پارامترهایش باید حتماً وارد شوند، البته اگر پارامترها مقدار پیشفرض نداشته باشند. اگر مقدار پیشفرض داشته باشند استفاده از تابع super به تنهایی کافیست. سپس پارامترهای مخصوص سازنده فرزند را میتوانیم اضافه کنیم. یعنی اول باید تکلیف سازنده والد روشن شود بعد نوبت سازنده کلاس فرزند است.

به عبارت دیگر پارامترهای کلاس والد، خواص مورد نیاز کلاس والد هستند. که باید از همان اول مقدار داشته باشند یا از همان اول در خود کلاس والد و یا از طریق super در کلاس فرزند.