تاریخ انتشار: جمعه, ۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۷:۰۰ ق.ظ نویسنده: محمدیان

نمونه برداری برای ساخت کلاس جدید

کلاس فرزند، همه خواص و متودهای کلاس والد و حتی متود سازنده اش را به ارث می برد. اگر متود سازنده کلاس والد، 2 پارامتر دریافت میکند، کلاس فرزند حتی اگر متود سازنده برایش تعریف نکرده باشیم. از متود سازنده کلاس والد استفاده میکند.

کلمه کلیدی extends برای تعریف کلاس فرزند با توجه به کلاس تعریف شده در پست قبلی:

class Mok extends Person{
    favorites ="typescript"
}

const mok = new Mok("mokhtar","12");
console.log(mok)

خروجی

Mok {
  userName: '12',
  name: 'mokhtar',
  age: 34,
  favorites: 'typescript' 
}