تاریخ انتشار: جمعه, ۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۷:۲۴ ق.ظ نویسنده: محمدیان

متودهای getter و setter

با توجه به مثال زیر که کامنت گذاری شده میتوانید به راحتی مفهوم توابع get و set را متوجه شوید:

class Planet {
  private _color:string = "Green";

  get color(){
    return this._color;
  }
  set color(val:string){
    this._color = val;
  }
}

let planet = new Planet();
console.log(planet.color); // Get این یعنی
planet.color = "blue";   // Set این یعنی
console.log(planet.color)