تاریخ انتشار: جمعه, ۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۹:۲۴ ق.ظ نویسنده: محمدیان

شاید در مواقعی بخواهیم که یکی از توابع کلاس یک نمونه یا instance از کلاس ما را به صورت آبجکت در اختیار ما قرار دهد و حتی شاید نیاز باشد آن را درون یک متغیر بریزیم . کلاس را مجهز به این قابلیت بکنیم که از خودش آبجکت ارائه دهد. از چنین کلاسی در هر بار فقط یک آبجکت صادر میشود و آن هم خودش تحویل میدهد.

class OnlyOne{
  private static instance:OnlyOne;
  private constructor(public name:string){}

  static getInstance(){
    if(!this.instance){
      this.instance = new OnlyOne('This is an instance of OnlyOne.');
    }
    return this.instance;
  }
}

let newObj = OnlyOne.getInstance();
console.log(newObj);