تاریخ انتشار: جمعه, ۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۴۹ ق.ظ نویسنده: محمدیان

کدهای زیر را با استفاده از مواردی که تا کنون آموختید، به صورت تایپ اسکریپت بازنویسی کنید.

let bankAccount = {
  money:5000000,
  deposit(value){
    return this.money + value;
  }
}

let muSelf = {
  name:"Mokhtar",
  bankaccount:bankAccount,
  favorites:['cinema','tv','web','travel']
}

console.log(mySelf.bankaccount.deposit(800000))

 

 

حل تمرین

type bankAccount = {
  money : number,
  deposit:(value:number)=>number
}

let BankAccount:bankAccount ={
  money : 5000000,
  deposit:function(value:number):number{
    return this.money + value;
  }
};

let mySelf = {
  name : "Mokhtar",
  bankaccount:BankAccount,
  favorites:['cinema','tv','web','travel']
}

console.log(mySelf.bankaccount.deposit(800000))