تاریخ انتشار: جمعه, ۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۵۸ ق.ظ نویسنده: محمدیان

آبجت ها یا اشیا و نوع داده هایشان

توضیح با مثال:

let userData:{
  name:string,
  age:number
}
userData = {
  name:"Mokhtar",
  age:34,
}

وقتی آبجت userData را به صورت فوق تعریف کردیم یعنی دیگر قرار نیست. خواص و نوع داده شان تغییر کند. بنابراین هنگام مقداردهی آبجکت باید براساس خواص و نوع داده آن ها مقداردهی صورت گیرد.

 

مثال کمی پیچیده تر:

let complex:{
  data:number[],
  output:(all:boolean)=>number[]
}
// مقداردهی آبجکت
complex = {
  data :[6,12,6,9,10,15,20,35],
  output: function(all:boolean):number[]{
    return this.data
  }
}

console.log(complex.output(true))