تاریخ انتشار: سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۹:۵۰ ق.ظ نویسنده: محمدیان

filter()

یک آرایه جدید مشروط میسازد، که کاربردهای زیادی دارد.

مثال 1:ساده اینکه میخواهیم لیست بیماران بین 50 تا 70 سال را از آرایه دیگری بگیریم و درون آرایه personSick نمایش دهیم.

مثال 2:دیگر اینکه برای اجرای یک تابع فرضی، نباید آرایه بیماران personSick دارای عضو باشد. (باید بدون عضو باشد تا تایع ما مقدار true) برگرداند.

const allSicks = [17, 16,65, 18, 19,45,34, 21, 17,50,55,56,85,90];
const personSick = allSicks.filter( age => age>18 && age<50 );
// console.log(personSick)
// => [ 19, 45, 34, 21 ]
function checkOldExist(age){
    var old = allSicks.filter(x=>x>age);
    return old.length ? false:true;
}
var result = checkOldExist(50);
console.log(result);
// => false