تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۲۴ ب.ظ نویسنده: محمدیان
تگ های صوت و ویدئو
توضیحات خواص تگ
تعریف یک محتوای صوتی رجوع به پائین جدول <audio>
تعریف منبع محتوای چندرسانه ای برای عناصر رسانه مثل audio,video,picture media - sizes - src - srcset - type <source>
تعریف متن آهنگ برای audio, video default - kind - label - oncuechange - srclang <track>
تعریف یک ویدئو یا فیلم رجوع به پائین جدول <video>

خواص مربوط به تگ های audio و video

onvolumechange

onwaiting

preload

src

autoplay

controls

loop

muted

onabort

oncanplay

oncanplaythrough

ondurationchange

onemptied

onended

onerror

onloadeddata

onloadedmetadata

onloadstart

onpause

onplay

onplaying

onprogress

onratechange

onseeked

onseeking

onstalled

onsuspend

ontimeupdate