تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۴۰ ب.ظ نویسنده: محمدیان
تگ های استایل و اجزای صفحه
توضیحات خواص تگ
تعریف کدهای استایل css درون سند html media - onerror - onload - type <style>
تعریف یک بخش یا بلوک درون سند   <div>
تعریف یک بخش یا بلوک درون سند   <span>
تعریف هدر برای یک سند یا یک بخش   <header>
تعریف فوتربرای یک سند یا یک بخش   <footer>
محتوای اصلی یک سند را مشخص می کند   <main>
تعریف یک بخش درون یک سند   <section>
تعریف یک مقاله   <article>
محتوای کناری را جدا از محتوای صفحه تعریف میکند   <details>
جزئیات دیگری را تعریف میکند که کاربر میتواند آنرا مشاهده یا مخفی کند   <dialog>
یک کادر یا پنجره گفتگو را تعریف میکند   <summary>
میتوان یک محتوای قابل خواندن یا قابل ترجمه توسط ماشین های مترجم را ایجاد نمود.   <data>